مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی

video recording
کشف نرم افزار ضبط ویدیو باسلر
1396-08-13
بهره گیری از دوربین دید سه بعدی TOF باسلر برای رباتیک
1396-11-02
vision campus

مزایای استفاده از دوربین ها در پزشکی

دستگاه های پزشکی که مبتنی بر دوربین هستند پروسه تشخیص و همچنین خللی که ممکن است پیش آید را پشتیبانی می کنند

این ویدئو 4 مورد از بهترین مزایا را توضیح می دهد