دستگاه کنترل کیفی اورینگ و واشر

بازرسی اورینگ

امــروزه ماشــین بینایــی کاربردهــای مختلفــی در صنعــت داشــته و مهمتریــن ایــن کاربردهــا بازرســی سطوح مختلف و بررسی معایب

آن و  همچنین اندازه برداری ابعادی است. شرکت نوین ایلیا بــه عنــوان شــرکتی پیشــرو در ایــن حــوزه توانســته بــا بکارگیــری تجهیــزات

روز دنیــا و دانــش فنــی خــود ،  پیشــرفته ترین سیســتمهای مبتنــی بــر ماشــین بینایــی را طراحــی و بــه بــازار عرضــه نمایــد

تشــخیص اجســام متفرقــه

تشــخیص رنــگ و اختـلـاف

تشــخیص نقــاط خرابــی

تشــخیص آســیب دیدگــی

تشــخیص ســایز و شــکل

شرکت نوین ایلیا با هدف توسعه فعالیت های صنعتی

در زمینه های مدرن اتوماسیون صنعتی از قبیل طراحی

و اجرای سیستم های ماشین بینایی همچنین طراحی

و اجرای سلول های ربات های صنعتی فعالیت خود را

در سال 1391 آغاز کرد این شرکت مفتخر است با شعار

راهکارهای نو آورانه در اتوماسیون صنعتی جامعه صنعتی

کشور را برای اجرای پروژه های مختلف از طراحی و مشاوره

تا تامین قطعات و پشتیبانی مستمر یاری نماید

quality

توجیه سرمایه گذاری در ماشین بینایی

3

هزینه کیفیت


ماشین بینایی با کنترل کیفی صد در صد کالاها ، پایداری کیفیت را برای تولید کننده به ارمغان خواهد آورد ، علاوه بر آن هزینه های گارانتی کالا و نارضایتــی مشــتریان نیــز کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه ، تولیــد کننــده ، محبوبیــت خاصــی میــان مصــرف کننــدگان پیــدا خواهــد کــرد
2

هزینه نیروی انسانی


کاهش نیروی انسانی یکی از اصلی تریــن مــواردی اســت کــه باعــث کاهش هزینه ها میشود . در اکثر کاربردهــای ماشــین بینایــی ، نیــروی انســانی کــه رابطــه مســتقیم بــا آن کاربرد داشته ، حذف خواهد شد
1

هزینه مواد


بــا اتوماتیــک نمــودن سیســتم بازرسی و قرار گرفتن آن در سیستم کنترل فرآیند تولید، صد در صد تولیدات مورد بازرسی قرارگرفته و در صورتــی کــه پارامترهــای کنتــرل بــه ســمت تلرانــس هــا منحــرف شــده یــا نــا منظــم شــوند ، مــی تــوان ایــن تغییــرات را رهگیــری کرده و شرایط تولید را اصلاح کرد

oring

اورینگ رایج ترین درزگیر مورد استفاده در صنعت به شمار می رود، از این رو اندازه گیری و بازرسی دقیق آن نقش مهمی در کیفیت درزگیری قطعات دارد.بازرسی های انسانی یک روش سنتی برای جداسازی اورینگ های معیوب بوده که از ثبات کافی برخوردار نبوده و گذشته از زمان گیر بودن ، به هیچ وجه کامل نیست. هدف این دستگاه به کارگیری الگوریتم های آشکارسازی بر مبنای ماشین بینایی جهت کنترل کیفی اورینگ ها بوده و شامل الگوریتم اندازه گیری ابعادی دقیق جهت اندازه گیری قطر داخلی و خارجی و ضخامت مقطعی اورینگ، همچنین الگوریتم درجه بندی معایب سطح اورینگ است. این بازرسی ها را می توان در گستره ایی از سطوح بالایی ، پایینی ، داخلی و خارجی اورینگ بسته به نیاز گسترش داد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که تصاویر گرفته شده از اورینگ را آنالیز کرده و فرآیند بازرسی و اندازه گیری را بر روی آن انجام می دهد. نتایج آزمایش های متعدد نشان می دهد که سیستم ویژن طراحی شده قادر به اندازه گیری و بازرسی اورینگ ها با دقت خوب و موثر است . با استفاده از دستگاههای کنترل کیفی هوشمند می توان کنترل دقیقی بر روی کیفیت صد در صد محصولات تولیدی داشت و از اینرو با درجه بندی محصولات تولیدی را بر اساس میزان کیفیتی که دارند با قیمت های متفاوت به بازار عرضه نمود.ماشین بینایی یک ابزار ممتاز برای بازرسی بوده که از المان های متنوعی شامل ابزارهای الکترونیکی و مکانیکی تشکیل شده است. با گسترش سریع پردازش تصویر و تشخیص الگوها ، ماشین بینایی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به صورت گسترده در حوزه های صنعتی جهت ساده سازی، غیرتماسی کردن و به عنوان یک روش مستحکم مورد استفاده قرار می گیرد