ترافیک و ترابری

سامانه پلاک خوان
تشخیص هوشمند پلاک خودرو یک تکنولوژی چند منظوره است که برای کاربرد هایی نظیر سیستم هوشمند دریافت عوارض، ثبت تخلفات، گیت های هوشمند و کنترل و نظارت توسط پلیس مورد استفاده قرار می گیرد